Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
SCHREINEMACHER KUNSTSTOFFEN B.V.

1.ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.Waar hierna van “VERKOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan “SCHREINEMACHER KUNSTSTOFFEN B.V.” als aanbieder, verkoper, (onder)aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van “KOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de aspirant-koper, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper.
2.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper, waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren.
3.Eventuele inkoop- of andere voorwaarden, waarvan koper zich bedient, verbinden verkoper niet, dan indien en voor zover deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
4.Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, een en ander voor zover deze niet strijdig zijn met deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2.ARTIKEL 2 OVEREENKOMST
1.Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper binden verkoper niet. Overeenkomsten met koper komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door verkoper daarvan.
2.Bij verschil tussen de bestelling van koper en de schriftelijke bevestiging van verkoper is uitsluitend verkoper’s bevestiging verbindend.
3.Indien mondeling (waaronder telefonisch) bij één van de medewerkers van verkoper besteld is, geldt de bestelling eerst dan als door verkoper aanvaard en de overeenkomst als tot stand gekomen, indien verkoper niet binnen een na te melden termijn heeft doen weten de bestelling niet, of niet zoals gedaan, te aanvaarden:
a.bij levering uit voorraad: binnen tien werkdagen na de bestelling;
b.bij levering niet vallende onder a. binnen vier weken na de bestelling.
4.Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van verkoper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar verkoper’s redelijk verlangen wordt verschaft, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd verkoper’s recht op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
5.Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden. Onder overmacht zal onder meer steeds zijn begrepen:
a.bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
b.vertraagde of te late levering door de leverancier van verkoper of een van dezen;
c.vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmering van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkoper’s bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;
d.import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.
6.Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
7.De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) is verkoper niet aansprakelijk. 

3.ARTIKEL 3 LEVERTIJD
1.De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderd.
2.Onverminderd het bepaalde onder art. 2 sub 5 en ook buiten het geval van overmacht, geeft overschrijding van de benaderde levertijd koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of grove schuld van verkoper bewijst.

4.ARTIKEL 4 KWALITEIT EN GARANTIE
1.Koper dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele reclames moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen tien werkdagen leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamering aanhangig te zijn gemaakt.
2.Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
3.De garantieverplichting van verkoper strekt zich nimmer verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
4.Indien de reclame van koper met inachtneming van het hierboven bepaalde, gegrond is, heeft koper de keuze tussen herlevering of –voor zover verkoper daarin ondanks deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling van de koper toerekenbaar tekort schiet- gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden.
5.De eventuele garantie van verkoper geldt niet, indien:
a.en zolang de koper jegens verkoper in verzuim is;
b.de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
c.de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;
d.verkoper niet binnen tien werkdagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken;
e.één jaar na de levering is verstreken.
6.Verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekocht geschikt is voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
7.Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of betrokken heeft, is verkoper’s verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkoper’s leverancier jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voor zover die toepassing voor koper gunstiger is dan toepassing van het onder art. 4 sub 4 en sub 6 bepaalde.
8.Behoudens wat betreft de in dit artikel bedoelde eventuele garantieverplichting, is resp. zijn verkoper, noch medewerker(s) van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade aan de koper of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen.

5.ARTIKEL 5 AFNAME, VERVOER, LOSSING

1.Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer en levering, ter afname voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname.
2.De koper is, zodra het vervoermiddel bij hem is aangekomen, tot de snelst mogelijke lossing verplicht. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder art. 5 sub 1 bepaalde van toepassing.
3.Het vervoermiddel is ter keuze van verkoper, zonder dat de gemaakte keuze afbraak doet aan het bepaalde onder art 2 sub 5.
4.Door verkoper te leveren zaken reizen voor rekening en risico van koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

6.ARTIKEL 6 BETALING

1.Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering, netto contant en zonder dat koper het recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
2.Koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, na het verstrijken van de onder sub 1 bedoelde termijn indien geen volledige betaling in die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien koper voor het verstrijken van die termijn (buiten)gerechtelijke surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
3.In het geval bedoelt in het voorgaande lid, is koper tot de dag der voldoening rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, naar een rentevoet van 2% boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank aangevuld met de geldende extra opslag van de banken op debetrente. Indien verkoper in verband  met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, onverminderd het recht op schadevergoeding.
4.Verkoper is gerechtigd om –ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen- alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van levering, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.

7.ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen –voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht- voldaan heeft. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkoper’s eigendom te bewaren.
2.Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van koper om binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de zaken aan afnemers te verkopen alsmede zijn recht om de zaken te verwerken, onverlet, zolang verkoper geen gebruik maakt van zijn recht deze rechten van koper op te zeggen wegens niet-nakoming door koper zijn verplichtingen jegens verkoper.

8.ARTIKEL 8 GESCHILLEN

1.Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
2.Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Tilburg d.d. 13 mei 1993 onder nr. 1438